Normy czystości dla pomieszczeń czystych. - Filtry HEPA & ULPA ENVIRCO - producent filtrów. Filtry dla czystych pomieszczeń.

Przejdź do treści

Menu główne:

PYTANIA

Normy czystości

Òàáëèöà 1. Êëàññû ÷èñòîòû äëÿ ÷èñòîé êîìíàòû ñîãëàñíî ñòàíäàðòàì 209D è 209Å

Êëàññ

Êîíöåíòðàöèÿ âçâåøåííûõ ÷àñòèö

> 0,1 ìêì

> 0,2 ìêì

> 0,3 ìêì

> 0,5 ìêì

> 5 ìêì

   

209Å

209D

ì3

êóá. ôóò

ì3

êóá. ôóò

ì3

êóá. ôóò

ì3

êóá. ôóò

ì3

êóá. ôóò

M1

 

350

9.91

75.7

2.14

30.9

0.875

10.0

0.283

-

-

M1.5

1

1240

35.0

265

7.50

106

3.00

35.3

1.00

-

-

M2

 

3500

99.1

757

21.4

309

8.75

100

2.83

-

-

M2.5

10

12400

350

2650

75.0

1060

30.0

353

10.0

-

-

ÌÇ

 

35000

991

7570

214

3090

87.5

1000

28.3

-

-

Ì3.5

100

-

-

26500

750

10600

300

3530

100

-

-

Ì4

 

-

-

75700

2 140

30900

875

10000

283

-

-

Ì4.5

1000

-

-

-

-

-

-

35300

1000

247

7

Òàáëèöà 2. Âçàèìîñâÿçü ìåæäó ñòàíäàðòàìè íà ÷èñòûå ïîìåùåíèÿ

Ñòðàíà

ÑØÀ

Âåëèêîáðèòàíèÿ

Ãåðìàíèÿ

Ôðàíöèÿ

EU

ISO

Êàòåãîðèÿ

Ñòàíäàðò

209D

209E

BS5295

VD 1.2083

AFNOR X44101

GMP

14644-1

 

Äàòà èçäàíèÿ

1988

1992

1989

1990

1972

1997

1997

 

1

M1.5

C

1

-

-

3

Æåñòêèé

10

M2.5

D

2

-

-

4

Æåñòêèé

100

M3.5

E èëè F

3

4000

A/B

5

Æåñòêèé

1000

M4.5

G èëè H

4

-

-

6

Ñðåäíèé

10000

M5.5

J

5

400000

C

7

Ñðåäíèé

100000

M6.5

K

6

4000000

D

8

Óìåðåííûé

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego