Czyste pomieszczenia - pytania. - Filtry HEPA & ULPA ENVIRCO - producent filtrów. Filtry dla czystych pomieszczeń.

Przejdź do treści

Menu główne:

PYTANIA

×àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû ïî  MAC10

Êëàññ

Ñòàíäàðò
ISO

Âîçäóõî
îáìåí
â ÷àñ

100000

ISO 8

5 - 48

10000

ISO 7

60 - 90

1000

ISO 6

150 - 240

100

ISO 5

240 - 480

10

ISO 4

300 - 540

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego